ST-utbildning i Orofacial Medicin

Ämnesområdet Orofacial medicin innefattar begreppen sjukhustandvård, medicinsk tandvård, oral medicin.

Orofacial medicin

Beslut om ny specialitet

Orofacial medicin blev 2017-12-13 godkänd som ny specialitet i Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2017:77) om tandläkarnas specialiseringstjänstgöring som träder i kraft 2018-06-01.

 

Senaste årets ST-seminarier kommer att finnas under inloggning

 

Ämnesområdet Orofacial medicin definieras, enligt stadgarna i Svensk förening för Orofacial Medicin (SOM), som prevention, diagnostik och behandling av komplexa orala tillstånd relaterade till systemsjukdomar och/eller funktionshinder.

 

 

 

Denna sida utgör portal för specialistutbildning i orofacial medicin

 

Denna webportal är avsedd att ugöra stöd för den treåriga specialistutbildningen inom ämnesområdet Orofacial medicin. Syftet med utbildningen är att ge en bred kunskapsbas inom hela vårdområdet avseende omhändertagande av personer vars orala hälsa har samband med sjukdomar eller funktionshinder.

 

Utbildningen stöds av specialistföreningen Svensk förening för Orofacial Medicin (SOM). Föreningens stöddokument för uppfyllande av delmålen enligt HSLF-FS 2017:77 finns på www.som.nu

Nationella kurser för uppfyllande av specialitetsövergripand (SÖ) delmål återfinns på www.sttandlakare.se

 

Om specialiteten (enligt HSLF-FS 2017:77)
"Specialiteten orofacial medicin karaktäriseras av diagnostisering och behandling av vuxna patienter som har orofaciala sjukdomar eller tillstånd och även t.ex. systemsjukdomar, funktionsnedsättningar eller psykisk ohälsa. Inom specialiteten omhändertas patienter såväl polikliniskt som inom sluten vård.
Kompetensområdet omfattar bl.a.
• fördjupade kunskaper om systemsjukdomar, medicinska behandlingar,
funktionsnedsättningar och geriatrik,
• fördjupade kunskaper om psykologi och psykiatri,
• fördjupade kunskaper om slemhinnesjukdomar samt orala manifestationer
av systemsjukdomar och medicinska behandlingar,
• omhändertagande av patienter som har nedsatt autonomi, och
• fördjupade kunskaper om sambanden mellan patienters fysiska,
psykiska, sociala och existentiella behov.
Samverkan med andra specialiteter och professioner eller yrkesgrupper
i såväl vård (tandvård och hälso- och sjukvård) som omsorg är
centralt för specialiteten."

 

Dataskyddsförordningen

Dataskyddsförordningen (The General Data Protection Regulation) är till att skydda enskildas grundläggande rättigheter och friheter, särskilt deras rätt till skydd av personuppgifter

Denna portal innehåller ett dokument med kontaktuppgifter till de som går den 3-åriga utbildningen till specialist i orofacial medicin och deras handledare. Dokumentet är åtkomligt efter inloggning. Ändringar i dokumentet kan enbart göras av adminstratör. Samtliga personer som står uppräknade har lämnat sitt godkännande att stå med. Om man har önskemål om att bli borttagen från dokumentet ska adminstratören kontaktas (bo-pettersson@telia.com)

 

Uppdaterad 2021-05-25